杨柳汪遵拼音

  杨柳汪遵拼音

1

杨柳汪遵拼音

yáng liǔ

杨柳

táng -wāng zūn

唐-汪遵

yà fū yíng pàn liǔ méng méng ,suí zhǔ dī biān sì lù tōng 。

亚夫营畔柳濛濛,隋主堤边四路通。

pān shé zèng jun1 hái yǒu yì ,cuì méi qīng nèn pà chūn fēng 。

攀折赠君还有意,翠眉轻嫩怕春风。

注释:

亚夫:指西汉名将周亚夫。

营畔柳:《史记》中有“周亚夫军细柳”的经典描写。

隋主:指隋炀帝杨广。

堤:隋炀帝下扬州的时候在京杭运河两边种植杨柳壮丽景致。

攀折赠君:古人在送别亲友时有折柳寄情的习俗。

赏析:

这是一首咏史的七言绝句。作者以咏柳为题目,引用了“周亚夫军细柳”、“隋炀帝下扬州”的历史典故。充分表现了作者渊博的历史文化知识。

首页