火灾有哪五类

火灾有哪五类

火灾可分为 ABCDE五大类a类,指含碳固体火灾。

可选用青水灭火器,酸碱灭火器等等。

b类,指可燃液体火灾。

可选用干粉灭火器。

卤代烷1211灭火器二氧化碳灭火器等等。

c类,指可燃气体火灾。

可选用干粉灭火器、卤代烷1211,1301灭火器等等。

d类,指金属火灾。

目前尚无有效灭火器。

e类,指带电燃烧的火灾。

可选用干粉灭火器、卤代烷1211,1301灭火器,二氧化碳灭火器等等.

首页